Životopis

 

Ž I V O T O P I S

Rođen sam 12. srpnja 1974. godine u Vinežu. U Srednjoj školi “Mate Blažine” u Labinu 1992. godine završio sam srednjoškolsko obrazovanje i stekao zvanje ekonomskog tehničara IV stupanj. Zbog nemogućnosti pronalaženja adekvatnog i primjerenog zaposlenja, 1998. godine upisujem izvanredni studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Napominjem da sam unatoč brojnim obvezama cijeli tijek studiranja bio u radnom odnosu kao i osnovao obitelj, te studij uspješno, u roku (bez ponavljanja godine), privodim kraju dana 20. svibnja 2004. godine, stekavši zvanje diplomiranog pravnika VII stupanj (VSS).

Nedugo zatim, početkom kolovoza 2004. godine zapošljavam se na određeno vrijeme kao pripravnik – vježbenik u Jedinici lokalne samouprave – Općini Kršan (Istarska županija) Jedinstveni upravni odjel, Služba za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove. Nakon odrađenog vježbeničkog staža u trajanju od 16 mjeseci i položenog Državnog stručnog ispita, krajem 2005. godine u istoj Jedinici lokalne samouprave zapošljavam se na neodređeno vrijeme na radnom mjestu ”Stručni suradnik u Jedinstvenom upravnom odjelu”.

Tijekom 2007. godine privremeno (cca 3 mjeseca, kao vršitelj dužnosti) odnosno od srpnja 2008. godine (također privremeno, kao vršitelj dužnosti), te od mjeseca listopada 2008. godine (trajno), napredujem u Službi te postajem Voditelj Službe (sadašnji Odsjek) za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove.

Također, nakon određenog radnog iskustva u upravnim tijelima u trajanju od (najmanje) 4 godine, pristupam polaganju te u listopadu 2008. godine stječem diplomu o položenom Pravosudnom ispitu.

Osim toga, temeljem završenog postupka izobrazbe u Ministarstvu financija, posjedujem i Certifikat (ovlaštenje) za samostalno obavljanje poslova javne nabave.

Slijedom navedenog, imam više od 15 godina iskustva u struci, od čega preko 12 godina na rukovodećem radnom mjestu, obavljajući pravne i srodne poslove iz nadležnosti Općine Kršan kao Jedinice lokalne samouprave određene Zakonom, i to:

– pripremu i izrađivanje nacrta propisa i općih akata što ih donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, praćenje i proučavanje propisa koji su bitni za djelokrug rada i ustrojstvo općine, davanje stručnih obrazloženja u svezi općih akata i drugih akata,

– rad na poslovima javne nabave i sudjelovanje u pripremi natječaja, vođenju postupka kroz sve faze, izrada ugovore po konačnosti odabira ponuditelja,

– ostvarivanje prava na pristup informacijama, poslovi zaštite osobnih i službenih podataka,

– izrada / sudjelovanje u izradi niza strateških dokumenta Općine Kršan, od kojih izdvajam:

  • Strategija razvoja Općine Kršan 2014-2020,
  • Akcijski plan Općine Kršan 2014-2020,
  • Master plan razvoja turizma Općine Kršan 2017-2025,
  • Strategija brendiranja Općine Kršan,

               – izrada / sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja, akti osnivanja Proizvodno poslovne zone Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva,  osnivanje javne ustanove Dječji vrtić KOCKICA Kršan,

               – sudjelovanje u izradi dokumentacije u svrhu aplikacije EU projekata Općine Kršan i provedba:

  • na javni poziv Ministarstva turizma RH, Fonda za turizam – Projekt obnove i stavljanja u ekonomsku funkciju Kaštela Kršan,
  • Projekt ŠETNICA PLOMIN LUKA – BRESTOVA,
  • javni poziv Ministarstva gospodarstva – ”Poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu”, u svrhu opremanja ”Proizvodno poslovna zona Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva”,
  • javni poziv Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za dostavu Projektnih prijedloga – PRIPREMA ZALIHE INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA ZA EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 2014-2020, sa nominacijom Projekta izgradnje Dječjeg vrtića i potrebne infrastrukture u naselju Pristav),
  • postupak u svrhu rekonstrukcije nerazvrstane ceste na dionici Čepić Polje – Kožljak, prema Program IPARD, Mjera 301,
  • Sporazuma o partnerstvu između Općine Kršan i Javne ustanove “Park prirode Učka” u provedbi Projekta UČKA 360° (u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode “)

– izrada ugovora iz domene zakupa poslovnih prostora, kupoprodaja i ostali vlasničko pravni odnosi na nekretninama, obvezno i radno (službeničko) pravo,

– vršenje poslova iz domene komunalnog gospodarstva, koncesija te koncesija na pomorskom dobru,

– vršenje poslova iz domene poljoprivrednog zemljišta te gospodarenja / raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH,

– izrada i sudjelovanje u izradi akata iz domene Civilne zaštite, Zaštite i spašavanja, Zaštite od požara, Vatrogastva,

– sudjelovanje u radu Izbornih povjerenstava za provedbu Izbora (parlamentarnih, lokalnih, predsjedničkih, izbor Vijeća nacionalnih manjina) / Državnih i lokalnih Referenduma na području Općine Kršan, te

– višegodišnja suradnja te nebrojeni kontakti sa sudskim, upravnim i drugim tijelima Javne vlasti, Ministarstvima, Državnim uredima i agencijama, Veleposlanstvima, Ustavnim sudom, odvjetnicima, konzultantima, vještacima te ostalim osobama.

Osim obavljanja poslova za matičnu Općinu Kršan, obavljao sam i pravne poslove iz nadležnosti Općina u širem okruženju, putem ugovora o djelu, i to za Općinu Gračišće, Općinu Lupoglav, Općinu Sveta Nedelja i Općinu Raša.

            Rješenjem od 26. siječnja 2017. godine, imenovan sam za povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Lanišće, koji je započeo dana 01. veljače 2017. godine. Mandat Povjerenika uspješno je zaključen primopredajom dužnosti dana 12. lipnja 2017. godine.

               Temeljem konačnih rezultata Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kršan za izbor Općinskog načelnika Općine Kršan od 25. svibnja 2017. godine, izabran sam za zamjenika načelnika Općine Kršan kao kandidat na Nezavisnoj općinskoj listi nositelja Valdija Runka. Mandat je trajao do zaključno 21. svibnja 2019. godine, podnošenjem ostavke na navedenu dužnost, uslijed osobnih razloga.

                        U istom razdoblju, a do podnošenja ostavke na dužnost zamjenika načelnika Općine Kršan, vršio sam i funkciju člana Skupštine Komunalnog trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. Labin te funkciju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića KOCKICA Kršan.

               Sukladno Zakonskim odredbama i  Sporazumu sklopljenim sa Općinom Kršan, prestankom mandata zamjenika načelnika Općine Kršan, vraćam se na svoje postojeće radno mjesto – voditelj Odsjeka za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove.

               Napominjem, na poziv zastupnice u EU Parlamentu Željane Zovko sudjelovanje, kao predstavnik Općine Kršan, uz kolegicu dr.sc. Patriciju Zanketić, na Konferenciji ”Dobri primjer očuvanja kulturne baštine na području Općine Kršan na nivou RH” u prosincu 2019. godine.

               Također, uza sve gore navedeno, posebno ističem i aktivan angažman kao operativan član Stožera civilne zaštite Općine Kršan na suzbijanju pandemije COVID-19, počevši od mjeseca ožujka do danas.

Dobro se služim engleskim jezikom (u govoru i pismu – Sveučilišni nivo – redovni obrazovni program Pravnog fakulteta), djelomično govorim i talijanski jezik, poznajem rad na PC-u (osnovni programi potrebni u radu). Također posjedujem vozačku dozvolu “B” kategorije.

               Hrvatski sam branitelj. Vojnu obvezu regulirao sam 1994. godine u Šibeniku na crti bojišnice (pripadnik 119. brigade HV, Vodičko zaleđe). Također, tijekom služenja vojnog roka i provedenog školovanja / obuke,  stekao sam dočasnički čin razvodnika.

               Aktivno sam se bavio biciklizmom, te sam višestruki državni prvak u cestovnoj vožnji. Kao član Hrvatske državne reprezentacije sudjelovao sam na niz domaćih i međunarodnih natjecanja među kojima posebno izdvajam nastup na Svjetskom prvenstvu u Grčkoj 1992. godine te na Mediteranskim igrama u Francuskoj 1993. godine.

Nikada nisam kažnjavan niti se protiv mene vodio bilo kakav prekršajni ili kazneni postupak.

Nikada nisam bio član niti jedne stanke ili pokreta.

Razveden sam, imam devetnaestogodišnju kćer, studenticu I. godine građevinskog fakulteta u Rijeci.

Od hobija navodim rekreativno ali aktivno bavljenje sportom.

Scroll to Top